Nautilus voor: Creativiteit en Kwaliteit in Schanskorven en Aqua-Flora® producten
Tel. +31(0)72 533 13 99

Aqua-Flora®

Aqua-Flora® materialen

Vijvers, singels, beekjes en tochten: Water is een belangrijk element in de groene infrastructuur. Het beheer van deze wateren, met name de oeverafwerking, moet zo functioneel, natuurvriendelijk en fraai mogelijk zijn voor een opdrachtgever. Tot voor kort moest een compromis worden gesloten door te kiezen voor één van deze kwaliteiten ten koste van de andere. Maar met Aqua-Flora® producten van Nautilus Eco-Solutions b.v. heeft u nu dé oplossing tot uw beschikking, die aan al deze eisen tegelijkertijd voldoet – zonder compromissen. Bovendien blijkt dat het gebruik van de Aqua-Flora® producten de waarde van aangrenzend onroerendgoed positief beïnvloedt. Aqua-Flora® rollen of -matten zijn puur natuurlijk van samenstelling (èchte kokosvezels), vooraf ingeplant met oever- en waterplanten, verrassend flexibel qua toepassing en uitermate duurzaam.

Aqua-Flora® materialen worden geleverd als ‘rollen’, ‘matten’ en ‘float-eenheden’. De rollen en matten zijn bij uitstek geschikt voor de bescherming en verfraaiïng van oevers van singels, vijvers, tochten en beken. De float-eenheden worden voornamelijk toegepast om verticale, harde oevers van grachten en kanalen te verfraaien, maar eveneens voor het creeëren van complete watertuinen, parken en moerasjes. Voor de toepassing in grote wateren, zoals kanalen, rivieren en meren zijn de Aqua-Flora® producten ook geschikt, echter wel in combinatie met een vooroever bescherming.

De Aqua-Flora® materialen kunnen ook als faunapassage fungeren, zoals bijvoorbeeld in onderdoorgangen van bruggen of duikers. De Aqua-Flora® producten kunnen worden toegepast als helofytenfilters , o.a. voor kleinschalige waterzuivering in buitengebieden, waar aansluiting op het rioleringsstelsel erg kostbaar is. Een andere interessante toepassing van Aqua-Flora® producten is het gebruik in zogenaamde “natuurcompensatieprojecten”. Op plaatsen waar de natuur in eerste instantie moet wijken voor nieuwbouwplannen, kan Nautilus met de Aqua-Flora® materialen nieuwe en compenserende natuur aanbrengen.

Interesse in onze Aqua-Flora® producten? Of meteen uw prijsaanvraag doen? Klik hier.
Voorbeelden van projecten met Aqua-Flora® vindt u hier.

Aqua-Flora® toepassingen

Aqua-Flora® rollen

Aqua-Flora® rollen zijn bij uitstek geschikt voor oeverafwerking langs steile taluds, in diepe plasbermen of voor de begroening van verticale oevers. Aqua-Flora® rollen worden bevestigd tussen een dubbele rij gehalveerde perkoenpalen. Bij water-diepten die meer dan 80% van de diameter van de rol bedragen, kan de ruimte onder de begroeide rol worden opgevuld met bijvoorbeeld een onbegroeide kokosrol. Op deze wijze is het mogelijk Aqua-Flora® rollen toe te passen als vooroever of golfbreker. Voor het begroenen van verticale oevers, zoals kademuren en dam-wanden, kunnen Aqua-Flora® rollen worden opgehangen in staaldraad-stroppen of stalen beugels. De vegetatie haalt zijn voedingsstoffen alleen uit het water en groeit verrassend snel, zowel boven als beneden de waterlijn. De Aqua-Flora® rollen kunnen ook als eco-richels fungeren in faunapassages, zoals bijvoorbeeld in onderdoorgangen van bruggen of duikers.

Aqua-Flora® matten

Aqua-Flora® matten zijn bijzonder geschikt voor toepassingen in plasbermen en op flauwe oevertaluds. De Aqua-Flora® matten worden bevestigd met onbehandelde houten haringen. Op oevertaluds worden de Aqua-Flora® matten 50% boven de waterlijn en 50% onder de waterlijn aangebracht. De ideale waterdiepte voor het toepassen van Aqua-Flora® matten in plasbermen is 10 cm. Aqua-Flora® matten worden veelal toegepast voor de realisatie van ecologische verbindingszones, voor het snel laten begroeiien van oevers op nieuwbouwlocaties en in het algemeen voor het verfraaien van stedelijke wateren.

Voor het begroenen van oevers in grotere wateren lenen Aqua-Flora® matten zich goed om te combineren met schanskorven of schanskorfmatrassen. De Aqua-Flora® matten kunnen ook toegepast worden als helofytenfilters, o.a. voor kleinschalige waterzuivering in buitengebieden, waar aansluiting op het rioleringsstelsel erg kostbaar is.

Aqua-Flora® floats

Aqua-Flora® floats kunnen worden toegepast in waterpartijen met stilstaand, of langzaam stromend water en met een hoog nutriënten-gehalte. Op plaatsen waar geen ruimte is voor het creeëren van een oevervegetatie in plasbermen of waar het groen als een eilandje middenin de stedelijke waterpartij wordt gerealiseerd zijn Aqua-Flora® floats heel geschikt. Ook in situaties met wisselende waterstanden kan drijvend groen een oplossing bieden: het beweegt met de waterstanden mee. Het drijvende groen kan worden toegepast in stadsvijvers en grachten, langs verticale oevers, naast drijvende huizen (ook eventueel te leveren: drijvende verblijfselementen als aanvulling op drijvend groen) in berg- bezinkbassins en zandwinputten. De modulaire opbouw van het drijflichaam veroorlooft zich variabele vormen en afmetingen. Voor de Aqua-Flora® floats worden hoofdzakelijk soorten toegepast die een dicht wortelpakket vormen, door een grote biomassa het wateroppervlak goed benutten en bestand zijn tegen de effecten van het gedrag van watervogels (vertrappen, grazen en uitwerpselen).

Ecologie

Aqua-Flora® producten bieden een geleidelijk overgangsmilieu tussen land en water, wat belangrijk is voor aquatische en amfibische levensgemeensschappen. Voor watervogels biedt Aqua-Flora® een geliefde broedplaats, waar ze tevens bouwmateriaal voor hun nesten kunnen vinden. Voor insecten bieden Aqua-Flora® producten geschikte fourageer- en voortplantingsgebieden. Ook levert de beplanting in de Aqua-Flora® producten een positieve bijdrage aan de reiniging van het water. Het kan stikstof- en fosfaatverbindingen opnemen en opslaan, wat door maaien en afvoeren van de bovengrondse delen in het najaar verwijderd kan worden. De basis van kokosmateriaal waaruit de Aqua-Flora® producten vervaardigd zijn, biedt de voorgekweekte water- en oeverplanten houvast terwijl ze zich ontwikkelen in de oevers en heeft tevens direct een erosiebeschermende werking voor de oever. De rhizomen en de wortels van de planten nemen de oeverbeschermende functie van de kokosvezels over als die na verloop van tijd verteerd zijn (dit gebeurt alleen op de wind-waterlijn).

Specificaties Aqua-Flora®

Onderstaand kunt u de productspecificaties in PDF-formaat downloaden:

Productspecificaties Aqua-Flora® matten

Productspecificaties Aqua-Flora® rollen