Nautilus voor: Creativiteit en Kwaliteit in Schanskorven en Aqua-Flora® producten
Tel. +31(0)72 533 13 99

Aqua-Flora® matten en rollen

Vijvers, singels, beekjes en tochten: Water is een belangrijk element in de groene infrastructuur. Het beheer van deze wateren, met name de oeverafwerking, moet zo functioneel, natuurvriendelijk en fraai mogelijk zijn voor een opdrachtgever. Tot voor kort moest een compromis worden gesloten door te kiezen voor één van deze kwaliteiten ten koste van de andere. Wij bieden een oplossing, zonder compromissen.

Aqua-Flora® rollen
Aqua-Flora® rollen zijn bij uitstek geschikt voor oeverafwerking langs steile taluds, in diepe plasbermen of voor de begroening van verticale oevers. Aqua-Flora® rollen worden bevestigd tussen een dubbele rij perkoenpalen. Bij waterdiepten die meer dan 80% van de diameter van de rol bedragen, kan de ruimte onder de begroeide rol worden opgevuld met bijvoorbeeld een onbegroeide kokosrol. Op deze wijze is het mogelijk Aqua-Flora® rollen toe te passen als vooroever of golfbreker. Voor het begroenen van verticale oevers, zoals kademuren en damwanden, kunnen Aqua-Flora® rollen worden opgehangen in staaldraad-stroppen of stalen beugels. De vegetatie haalt zijn voedingsstoffen alleen uit het water en groeit verrassend snel, zowel boven als beneden de waterlijn. De Aqua-Flora® rollen kunnen ook als eco-richels fungeren in faunapassages, zoals bijvoorbeeld in onderdoorgangen van bruggen of duikers.

Aqua-Flora® matten
Aqua-Flora® matten zijn bijzonder geschikt voor toepassingen in plasbermen en op flauwe oevertaluds. De Aqua-Flora® matten worden bevestigd met onbehandelde houten haringen. Op oevertaluds worden de Aqua-Flora® matten 50% boven de waterlijn en 50% onder de waterlijn aangebracht. De ideale waterdiepte voor het toepassen van Aqua-Flora® matten in plasbermen is 10 cm. Aqua-Flora® matten worden veelal toegepast voor de realisatie van ecologische verbindingszones, voor het snel laten begroeien van oevers op nieuwbouwlocaties en in het algemeen voor het verfraaien van (stedelijke) wateren.

Voor het begroenen van oevers in grotere wateren lenen Aqua-Flora® matten zich goed om te combineren met schanskorven of schanskorfmatrassen. De Aqua-Flora® matten kunnen ook toegepast worden als helofytenfilters, o.a. voor kleinschalige waterzuivering in buitengebieden, waar aansluiting op het rioleringsstelsel erg kostbaar is.

Ecologie
Building with nature is niet alleen een trend die zich de laatste jaren flink heeft uitgebreid, maar ook een vast onderdeel van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij geloven dat de toekomst ligt in het bouwen mét de natuur, in plaats van het tegenwerken van de natuur. Vanuit dit geloof zijn ruim twee decennia geleden onze Aqua-Flora® ontstaan.

Aqua-Flora® producten bieden een geleidelijk overgangsmilieu tussen land en water, wat belangrijk is voor aquatische en amfibische levensgemeensschappen. Voor watervogels biedt Aqua-Flora® een geliefde broedplaats, waar ze tevens bouwmateriaal voor hun nesten kunnen vinden. Voor insecten bieden Aqua-Flora® producten geschikte fourageer- en voortplantingsgebieden. Ook levert de beplanting in de Aqua-Flora® producten een positieve bijdrage aan de reiniging van het water. Het kan stikstof- en fosfaatverbindingen opnemen en opslaan, wat door maaien en afvoeren van de bovengrondse delen in het najaar verwijderd kan worden. De basis van kokosmateriaal, waaruit de Aqua-Flora® producten vervaardigd zijn, biedt de voorgekweekte water- en oeverplanten houvast terwijl ze zich ontwikkelen in de oevers en heeft tevens direct een erosiebeschermende werking voor de oever. De rhizomen en de wortels van de planten nemen de oeverbeschermende functie van de kokosvezels over als die na verloop van tijd verteerd zijn (dit gebeurt alleen op de wind-waterlijn).

Zo dragen wij ons steentje bij.